Novi moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana

By: Montecredit

MFI Monte Credit DOO , vas obavještava da u skladu sa Odlukom Centralne banke Crne Gore, objavljenoj u Službenom listu Crne Gore br.46 od 20.05.2020. godine, možete podnijeti zahtjev za moratorijum u trajanju do 90 dana popunjavanjem formulara u Poslovnim jedinicama MFI Monte Credit-a.

MFI Monte Credit DOO će o svakom pojedinačno podnijetom zahtjevu posebno odlučivati i cijeniti ispunjenost uslova kao i uticaj pandemije COVID-19 na lične prihode i finansijsku situaciju korisnika kredita.

Pravo na podnošenje zahtjeva ima korisnik kredita koji na dan 31.12.2019. godine nije imao evidentirana kašnjenja u otplati kredita duže od 90 dana i čiji kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan (klasifikacione kategorije C, D i E) i kredit nije restrukturiran u 2020. godini u skladu sa Odlukom o kreditnom riziku.

Takođe, klijenti koji ispunjavaju navedene kriterijume su u obavezi da dokumentuju i negativan efakat pandemije COVID-19 u odnosu na lične prihode i finansijsku situaciju, u skladu sa zahtjevima Monte Credita.

MFI Monte Credit DOO će u roku od 8 radnih dana od dana prijema urednog (kompletnog) zahtjeva obavijestiti korisnika kredita o prihvatanju moratorijuma. Zahtjev će se smatrati kompletnim ako sadrži svu neophodnu dokumentaciju traženu od strane kreditnog službenika.

Sve dodatne informacije i pojašnjenja klijenti mogu dobiti od kreditnih službenika u poslovnicama Monte Credit-a, gdje ujedno mogu i popuniti formular za podnošenje ovog zahjeva.

Klijent koji je već korisnik moratorijuma, zahtjev za novi može podneti tek nakon isteka predhodnog.

Ostale novosti